Ułatwienia dostępu

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Polityka Prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sektor 3.0 to przedsięwzięcie, które wspiera transformację cyfrową i wykorzystywanie nowych technologii w działaniach społecznie użytecznych. Program powstał z inicjatywy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jego realizację powierzono Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

2. Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjęte zostały odpowiednie, przewidziane prawem środki zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

3. W przypadku wątpliwości i pytań dotyczących ochrony danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: kontakt@sektor3-0.pl.

§ 2. Definicje

1) Administrator – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-242-41-91;

2) Dane osobowe – dane osobowe uzyskane od Użytkowników, m.in., imię, nazwisko, e-mail;

3) Oprogramowanie – przeglądarki internetowe, z których może korzystać Użytkownik, w celu korzystania z Portalu, VOD oraz E-learningu;

4) Pliki Cookies (tzw. ciasteczka) – dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Portalu, VOD oraz E-learningu;

5) Przetwarzanie danych osobowych – operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

6) Portal – strona internetowa działająca pod adresem: https://sektor3-0.pl/;

7) VOD Sektor 3.0 – strona internetowa działająca pod adresem subdomeny https://vod.sektor3-0.pl/, zwana dalej VOD;

8) E-learning Sektor 3.0 – strona internetowa działająca pod adresem subdomeny https://elearning.sektor3-0.pl/, zwara dalej E-learningiem;

9) Urządzenie – Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu, a w szczególności: komputery klasy PC, laptopy, tablety, smartphone’y;

10) Użytkownik – osoba, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa są świadczone usługi drogą elektroniczną, a także która korzysta z VOD lub E-learningu.

§ 3. Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na Portalu, VOD i E-learningu w celach marketingu bezpośredniego, wysyłki Newslettera, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz statystycznych w ramach Programu Sektor 3.0. Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1).

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest odpowiednio zgoda Użytkownika oraz prawnie uzasadniony interes Administratora.

4. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu skorzystania z VOD i/lub E-learningu. Niepodanie danych uniemożliwia rejestrację w serwisie i tym samym korzystanie z platformy VOD Sektor 3.0 i/lub E-learningu.

5. Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika, które Użytkownik podaje dobrowolnie podczas zapisu do Newslettera oraz podczas Rejestracji w VOD i/lub E-learningu: nazwisko i imię, adres email.

6. Zobowiązujemy się do stałego monitorowania i cyklicznego weryfikowania okresu przetwarzania danych osobowych oraz do usuwania lub anonimizowania danych osobowych zgodnie z oznaczonym okresem przetwarzania.

7. Dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż przez okres realizacji wyżej określonych celów tj. przez czas funkcjonowania VOD, E-learningu oraz Portalu, wysyłania Newsletttera, marketingu bezpośredniego w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, a także przez okres konieczny dla celów zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z terminami przedawnień określonymi w Kodeksie cywilnym.

8. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków na rzecz Administratora, podmioty którym zlecone zostało wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające tj. świadczące usługi IT oraz usługi księgowe na rzecz Administratora).

9. Z uwagi na wykorzystywanie rozwiązań IT tj. Google Suite, Facebook Pixel, których dostawcami są podmioty spoza Unii Europejskiej np. z Wielkiej Brytanii albo Kanady Administrator może przekazywać dane osobowe do Kanady, w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne przyjęte przez Komisję (UE) zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO.

10. Administrator oświadcza, że wykorzystuje narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na Portalu, takie jak Google Analytics oraz inne podobne. Dane wykorzystywane są wyłącznie anonimowo w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego na Portalu, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczonymi na Portalu oraz ulepszaniem jego zawartości.  

§ 4. Pliki Cookies

1. Administrator za pośrednictwem Portalu wykorzystuje Pliki Cookies.

2. W ramach Portalu stosowane są dwa rodzaje Plików Cookies:

1) sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Portalu lub wyłączenia Oprogramowania;
2) stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. W ramach Portalu mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów Plików Cookies:

1) „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu,
2) „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
3) „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej;
4) „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Pliki Cookies wymienione w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wykorzystywane są w celu:

1) dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji jej korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Portalu na Urządzeniu Użytkownika, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji;
2) tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Portalu przez Użytkownika, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści;
3) utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła, a produkty raz dodane do koszyka zostają zapamiętane.

5. Stosowane na stronie internetowej Portalu rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających z tej strony.

§ 5. Prawa Uczestników

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawiania w każdym czasie.

2. W przypadku Przetwarzania Danych Osobowych w oparciu o udzieloną zgodę, osobie której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub w formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@sektor3-0.pl. Cofnięcie zgody na otrzymywanie Newslettera można wysłać na adres email: sektor3.0@frsi.org.pl lub poprzez kliknięcie w link rezygnacji w stopce mailingu. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. Żądanie należy przesłać na adres e-mail: kontakt@sektor3-0.pl.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do Przetwarzania danych osobowych gdy Użytkownik uzna iż Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy dotyczące danych osobowych. Sprzeciw wnosi się do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie z Portalu, VOD i/lub E-learningu będzie możliwe, z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają Plików Cookies.

6. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach Oprogramowania.

7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Na Portalu, VOD i E-learningu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

2. Pytania i wątpliwości co do treści Polityki Prywatności można zgłaszać poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: kontakt@sektor3-0.pl.

3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności, o wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Portalu.

Newsletter
Newsletter
Dołącz do grona ponad 10 000 zaangażowanych subskrybentów i dwa razy w miesiącu otrzymuj nieodpłatnie nową dawkę wiedzy, inspiracji oraz technologicznych recenzji i porad od ekspertów i ekspertek programu Sektor 3.0.
Festiwal Sektor 3.0 już za
dni   
:
: