Dziękujemy, że byliście z nami!

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

FESTIWALU SEKTOR 3.0

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewni, iż podjęte zostały odpowiednie, przewidziane prawem środki zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

2. Administrator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. W przypadku wątpliwości i pytań dotyczących ochrony danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: kontakt@sektor3-0.pl.

§ 2. Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o:

1) Administratorze – rozumie się przez to Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-242-41-91,

2) danych osobowych – dane osobowe uzyskane od Uczestników, m.in. płeć, imię, nazwisko, e-mail, telefon, profile w mediach społecznościowych, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni,

3) Festiwal – cykliczne wydarzenie o nazwie Festiwal Sektor 3.0 przeznaczone dla ponad 500 przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji działających w środowisku lokalnym lub na jego rzecz, z udziałem gości zagranicznych oraz osób zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami, których łączy pasja odkrywania nowych technologii i dzielenia się wiedzą z innymi.

4) Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe, z których może korzystać Uczestnik, w celu korzystania z Portalu;

5) Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Uczestnika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu,

6) Przetwarzaniu danych osobowych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

7) Regulaminie Festiwalu – rozumie się przez to dokument, który określa zasady udziału w Festiwalu, a także prawa i obowiązki Administratora oraz Uczestników;

8) Rejestracji – rozumie się przez to proces zgłoszenia Uczestnika za pośrednictwem formularza udostępnionego na Portalu;

9) Portalu – rozumie się przez to stronę internetową działającą pod adresem: https://sektor3-0.pl/

10) Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Uczestnik uzyskuje dostęp do Portalu, a w szczególności: komputery klasy PC, laptopy, tablety, smartphone’y;

11) Uczestniku – rozumie się przez to osobę, na rzecz której zgodnie z Regulaminem
i przepisami prawa są świadczone usługi drogą elektroniczną oraz która uczestniczy
w Festiwalu.

§ 3. Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w związku ze zgłoszeniem oraz udziałem w Festiwalu, świadczenia usług drogą elektroniczną na Portalu oraz w celach marketingu bezpośredniego, dochodzenia ewentualnych roszczeń, celach statystycznych. Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

2. Dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1). Podstawą prawną przetwarzania danych będą odpowiednio:

3. Podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika oraz prawnie uzasadniony interes Administratora.

4. W przypadku, kiedy będziemy planowali dalsze przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, w innym celu dla jakiego zostały zebrane, Uczestnik zostanie o tym  poinformowany przed rozpoczęciem takiego przetwarzania. Ponadto Administrator  udzieli wszelkich stosownych w tym zakresie informacji.

5. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wzięcia udziału w Festiwalu. Niepodanie danych uniemożliwia rejestrację na Festiwal.

6. Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące dane osobowe Uczestnika, które Uczestnik podaje dobrowolnie podczas Rejestracji na Festiwal:

1) nazwisko i imię,
2) płeć,
3) wiek,
4) profile w mediach społecznościowych,
5)  adres email,
6) numer telefonu.

7.  Zobowiązujemy się do stałego monitorowania i cyklicznego weryfikowania okresu przetwarzania danych osobowych oraz do usuwania lub anonimizowania danych osobowych zgodnie z oznaczonym okresem przetwarzania.

8. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. przez czas Festiwalu, marketingu bezpośredniego w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, a także przez okres konieczny dla celów zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z terminami przedawnień określonymi w Kodeksie cywilnym.

9. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty którym zlecone zostało wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom prowadzącym księgowość na zlecenie Administratora, podmiotom świadczących usługi na rzecz Administratora w związku z organizacją i przebiegiem Festiwalu np. organizacji zapewniającą transmisję online (Hopin Ltd of Seedcamp Office, 5 Bonhill Street, Shoreditch, London, England, EC2A 4BX, ich polityka prywatności).

10. Z uwagi na wykorzystywanie rozwiązań IT tj. Google Suite oraz Hopin dostarczanych przez podmioty spoza Unii Europejskiej np. z Wielkiej Brytanii czy Kanady Administrator może przekazywać dane osobowe do  Kanady, w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne.

11. Administrator oświadcza  że wykorzystuje narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na Portalu, takie jak Google Analytics oraz inne podobne.  Dane, wykorzystywane są wyłącznie anonimowo w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego na Portalu, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi na Portalu oraz ulepszaniem jego zawartości.  

§ 4. Pliki Cookies

1. Administrator za pośrednictwem Portalu wykorzystuje Pliki Cookies.

2. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:

1) sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Uczestnika do czasu wylogowania, opuszczenia z Portalu lub wyłączenia Oprogramowania;
2) stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Uczestnika przez określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Uczestnika.

3. W ramach Portalu mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów Plików Cookies:

1) „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu,
2) „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
3) „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Uczestnika ustawień i personalizację interfejsu Uczestnika, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej;
4) „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie Uczestnikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Pliki Cookies wymienione w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wykorzystywane są w celu:

1) dostosowania zawartości Portalu do preferencji Uczestnika oraz optymalizacji jej korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Portalu na Urządzeniu Uczestnika, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji;
2) tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Portalu przez Uczestników, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści;
3) utrzymanie sesji Uczestnika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Uczestnik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła, a Produkty raz dodane do koszyka zostają zapamiętane.

5. Stosowane na stronie internetowej Portalu rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Uczestników korzystających z tej strony.

§ 5. Prawa Uczestników

1. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawiania w każdym czasie.

2. W przypadku Przetwarzania Danych Osobowych w oparciu o udzieloną zgodę, osobie której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie  poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@sektor3-0.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania Danych Osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Uczestnikowi przysługuje prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych gdy Uczestnik uzna iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy dotyczące danych osobowych. Sprzeciw wnosi się do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

5. W celu poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, usunięcia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych Uczestnik powinien przesłać żądanie na adres e-mail: kontakt@sektor3-0.pl.

6. Uczestnik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie z Portalu będzie możliwe, z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają Plików Cookies.

7. Uczestnik Portalu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Uczestnika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach Oprogramowania.

8. Uczestnik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Na Portalu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

2. Pytania i wątpliwości co do treści Polityki Prywatności można zgłaszać poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: kontakt@sektor3-0.pl.

3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.

4. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Portalu.

×